Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 1

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Natalia analizuje zestaw liczb: -917, 693, -528 i 490.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Największą liczbą jest liczba 693. P F
Największą wartość bezwzględną ma liczba 693. P F

ZADANIE 2. (0-1)

Wiadomo, że 65 · 18 = 1170.

Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

65 · 1,8 = _____

A.117 B.11,7

6,5 · 0,18 = _____

C.0,117 D.1,17

ZADANIE 3. (0-1)

Odpowiedz na pytanie.

Którą z cyfr: 3, 4, 6 czy 8 należy wstawić w miejsce znaku w zapisie 2345, aby otrzymać liczbę podzielną przez 2 i podzielną przez 3?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.3 B.4 C.6 D.8

ZADANIE 4. (0-1)

Diagram przedstawia wyniki pomiarów temperatury powietrza między godziną 6:00 a 20:00.

diagram

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Najniższą temperaturę zanotowano o godzinie 6:00. P F
Od godziny 14:00 do godziny 16:00 temperatura obniżyła się o 2°C. P F

ZADANIE 5. (0-1)

Pociąg przebył 30 km, jadąc z jednakową prędkością 120 km/h.

Ile czasu potrzebował na pokonanie tej odległości?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

pociąg A.3 minuty B.15 minut C.30 minut D.120 minut

ZADANIE 6. (0-1)

Określ rodzaj trójkąta KLM. Wybierz odpowiedź A, B lub C i jej uzasadnienie spośród 1-3.

W trójkącie KLM dwa kąty wewnętrzne mają miary 15° oraz 60°.
Trójkąt KLM jest trójkątem:

A ostrokątnym
B prostokątnym
C rozwartokątnym
ponieważ 1 wszystkie kąty są ostre.
2 jeden z kątów wewn. ma miarę 90°.
3 jeden z kątów wewn. jest rozwarty.

ZADANIE 7. (0-1)

Z prostokątnej płyty o wymiarach 30 cm na 50 cm trzeba wyciąć jak największe koło.

Jaki promień będzie mieć to koło? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.15 cm B.20 cm C.25 cm D.30 cm

ZADANIE 8. (0-2)

Wazon ma pojemność 1/2 litra.

1. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Pojemność wazonu to:

A.0,2 litra. B.1,2 litra. C.0,25 litra. D.0,5 litra.

2. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli woda wypełnia 25% pojemności tego wazonu, to znaczy, że w wazonie jest:

A.1/16 litra wody. B.1/4 litra wody. C.1/2 litra wody. D.1/8 litra wody.

ZADANIE 9. (0-1)

Jaka jest łączna długość wszystkich krawędzi prostopadłościanu o wymiarach podanych na rysunku?

prostopadłościan

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.35 cm B.50 cm C.120 cm D.140 cm